Nevíte si rady?
+420 736 612 362
Nevíte si rady?
+420 736 612 362

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění,

dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě “AZ-PROEL s. r. o.“ prostřednictvím

webového rozhraní umístěného na internetové adrese elektrikarisobe.cz (dále rovněž jen „webové

rozhraní“) provozovaném firmou AZ-PROEL s. r. o., se sídlem Karlova 609, 399 01 Milevsko, IČ: 260 83 981.

Prodávajícím je firma AZ-PROEL s. r. o., se sídlem Karlova 609, 399 01 Milevsko, IČ: 260 83 981. (dále jen

„Prodávající“ nebo Pronajímatel). Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy nebo Smlouvy

o zapůjčení nářadí a upravují vztahy mezi firmou AZ-PROEL s. r. o. (elektrikarisobe.cz) jakožto prodávajícím

nebo pronajímatelem na jedné straně a kupujícím nebo nájemcem na straně druhé.

2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Pronajímatele,

Kupujícího, Nájemce a Uživatele. Kupující a/nebo Nájemce zasláním objednávky a dále též potvrzením ve

webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní

smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje

smlouva kupní, Smlouva o zapůjčení nářadí, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva,

uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva, Smlouva o zapůjčení nářadí a obchodní

podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v jiném než českém jazyce, ledaže se

Kupující/Nájemce a Prodávající/Pronajímatel výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky

jsou zobrazeny ve webovém rozhraní v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace,

reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím/Nájemcem, což Kupující/Nájemce bere na vědomí a

zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované

zobrazení.

4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a

je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou

osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní

příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní

zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který

spotřebitelem je.

2. Nájemcem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu si prostřednictvím webového rozhraní

zapůjčit zboží.

3. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného

výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující i Nájemce je také

Uživatelem.

5. Zbožím prodávaným nebo zapůjčeným prostřednictvím webového rozhraní je elektrotechnický materiál

(včetně nářadí) blíže specifikovaný a zobrazovaný na webovém rozhraní.

6. Kaucí je finanční částka složená v případě zapůjčení zboží jako garance jeho nepoškozeného vrácení, která je

v daném případě refundována dle ustanovení Obchodních podmínek, zejména Čl. 5. Platební a dodací

podmínky, bod 11. těchto Obchodních podmínek.3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávání zboží:

a) bez registrace nebo s registrací ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní

(vyplněním formuláře či jinak), nebo

b) prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní e-mail

Prodávajícího

2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název

objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a

příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3. Kupující může na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský

účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1

rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto

obchodních podmínek).

5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny

nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu, pokud jsou vyžadovány.

Informace o případných nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové

rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní

uvedeno výslovně jinak).

6. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání (jsou-li vyžadovány) zůstávají v platnosti po

dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím

Kupujícímu lze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající neuvede výslovně jinak.

7. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je

zachována.

8. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze

strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka

označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém

rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

9. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při e-mailové

komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a

ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.

10. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a

při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v

objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení

jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních

podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

11. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti

Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby KupujícíhoKupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní

smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o

osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která

nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k

doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku

hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí

objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou

poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny

nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace)

může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může

po tomto potvrzení následovat samostatně.

13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které

dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé

Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především

náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od

základní sazby.

15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje

toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží

uvedenou v objednávce.

16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém

rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně

chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních

podmínek.

17. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu

objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo

odstoupit od kupní smlouvy.

18. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na

kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím

jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude

objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada

nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy o zapůjčení nářadí

1. Nájemce provádí objednávání zboží:

a) bez registrace nebo s registrací ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní

(vyplněním formuláře či jinak), nebo

b) prostřednictvím e-mailové komunikace s Pronajímatelem zasláním objednávky na Kontaktní e-mail

Pronajímatele

2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název

objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje Nájemce (jméno a

příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3. Nájemce může na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Nájemce provádět objednání zboží (dále jen„uživatelský účet“). Není-li Nájemce firmou nebo OSVČ podnikající v oblasti elektroinstalací, nevznikají mu

provedením registrace žádná zvýhodnění. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné využití

uživatelského účtu třetími osobami.

4. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Nájemce svůj uživatelský účet déle

než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Nájemce poruší své povinnosti (včetně těchto obchodních podmínek).

5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků.

6. Ceny prezentovaného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Pronajímatelem Nájemci lze vzájemně kombinovat, ledaže

Prodávající neuvede výslovně jinak.

7. Možnost Pronajímatele uzavřít Smlouvu o zapůjčení nářadí za individuálně s Nájemcem sjednaných

podmínek je zachována.

8. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze

strany Pronajímatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije). Pronajímatel není povinen uzavřít Smlouvu o zapůjčení nářadí ohledně takto prezentovaného

zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky

uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

9. Pro objednání zboží vyplní Nájemce objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při e-mailové

komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o zboží, způsobu platby, způsobu a

ceně dopravy a identifikační údaje Nájemce.

10. Před zasláním objednávky Pronajímateli je Nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky Nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost Nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a

při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Nájemce Pronajímateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Údaje uvedené v objednávce jsou Pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel neprodleně po

obdržení objednávky toto obdržení Nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

Nájemce uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v

objednávce; dále jen „elektronická adresa Nájemce“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení

jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních

podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

11. Pronajímatel je vždy oprávněn požádat Nájemce o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti

Nájemce (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Nájemce

Nájemcem na výzvu Pronajímatele potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a

Smlouva o zapůjčení nářadí nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo

nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Pronajímatel oprávněn k objednávce

nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Pronajímatel oprávněn odmítnout (resp. k

ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za

následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

12. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Nájemcem vzniká (tj. Smlouva o zapůjčení nářadí je uzavřena)

doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Pronajímatelem zasláno

Nájemci elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Nájemce. V případě, že je předmět zapůjčení

v daný moment nedostupný, je Pronajímatel povinen nejpozději následující pracovní den elektronickou

poštou nebo telefonicky informovat Nájemce o této skutečnosti. Nájemce má právo od Smlouvy o zapůjčení

nářadí odstoupit.

13. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel není povinen uzavřít Smlouvu o zapůjčení nářadí, a to zejména s

osobami, které dříve porušily Smlouvu o zapůjčení nářadí (včetně obchodních podmínek).

14. Nájemce souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy o zapůjčení nářadí.

Náklady vzniklé Nájemci při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy ozapůjčení nářadí (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nájemce

sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

15. Smlouvou o zapůjčení nářadí se Pronajímatel zavazuje dodat Nájemci zboží uvedené v objednávce a Nájemce

se zavazuje toto zboží od Pronajímatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Pronajímateli Kauci

uvedenou v objednávce.

16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Pronajímatele při uvedení ceny zboží ve webovém

rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Pronajímatel povinen dodat Nájemci zboží za tuto zcela zjevně

chybnou cenu ani v případě, že Nájemci bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

17. Nájemce může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Pronajímatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou

na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Pronajímatele. Všechny objednávky přijaté

Pronajímatelem jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Pronajímatelem zrušit. V

případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Nájemci

požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

18. Práva a povinnosti Pronajímatele:

a) Pronajímatel je povinen u předmětu zapůjčení ve webovém rozhraní umožnit Nájemci seznámit se s

platným Ceníkem a Výňatkem z Obchodních podmínek vztahujícím se k zapůjčení nářadí.

b) Pronajímatel potvrdí Nájemci Nájemcem preferovaný termín odeslání předmětu zápůjčky a to

bezodkladně, nejpozději pak do 16h následujícího pracovního dne po obdržení objednávky. Za

potvrzení se nepovažuje automaticky zasílaná notifikace s Předmětem e-mailu „Nová objednávka“ a

„Vaše objednávka byla přijata“.

c) Pronajímatel zajistí na vlastní náklady odeslání předmětu zápůjčky v bezvadném stavu

prostřednictvím přepravní společnosti nebo jeho osobní doručení Nájemci.

d) Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce prokázat termín odeslání předmětu zápůjčky

prostřednictvím přepravní společnosti. Pronajímatel však nenese odpovědnost za zpoždění při

doručení předmětu zápůjčky nad rámec obvyklé doby uvedené v Čl. 4. Objednávka a uzavření

smlouvy o zapůjčení nářadí, bod 19., písmeno a) těchto Obchodních podmínek, které bylo

způsobeno na straně přepravní společnosti a rovněž nenese odpovědnost za případné škody

zpožděním způsobené.

e) Za ztrátu předmětu zápůjčky při přepravě k Nájemci odpovídá Pronajímatel. Pronajímatel však

nenese odpovědnost za případné škody danou ztrátou způsobené, např. při navazujících stavebních

pracech.

f) Za poškození předmětu zápůjčky při přepravě k Nájemci odpovídá Pronajímatel, za předpokladu, že

Nájemce bude postupovat podle Čl. 7. Odpovědnost za vady a reklamační řád, bod 9. části

Reklamační řád těchto Obchodních podmínek.

g) Pronajímatel se zavazuje řádně vyúčtovat Kauci složenou Nájemcem a to do pěti pracovních dnů od

skutečného termínu vrácení přepravní společností nebo osobního vrácení ze strany Nájemce.

h) Pronajímatel se zavazuje do vyúčtování Kauce složené Nájemcem promítnout veškeré slevové

nároky Nájemce dle platného Ceníku dostupného na webovém rozhraní a kladný zůstatek po

postupu specifikovaném v Čl. 5. Platební a dodací podmínky, bod. 11. těchto Obchodních podmínek,

poukázat na účet stanovený Nájemcem dle Čl. 5. Platební a dodací podmínky, bod. 4. nebo 5. těchto

Obchodních podmínek, v termínu do pěti pracovních dnů.

19. Práva a povinnosti Nájemce:

a) Nájemce uvede preferovaný termín doručení předmětu zápůjčky do Poznámky ve webovém rozhraní

v části Dokončení objednávky. Nájemce bere na vědomí, že je obvyklá doba mezi odesláním a

doručením předmětu zápůjčky je v délce trvání 1 pracovního dne. Neuvede-li Nájemce preferovaný

termín doručení předmětu zápůjčky do Poznámky ve webovém rozhraní v části Dokončení

objednávky, má se za to, že Nájemce požaduje nejbližší možný termín, tj. obvykle odeslání ze strany

Pronajímatele nejpozději následující pracovní den po úhradě Platební kartou či volbou úhradyDobírkou nebo v případě volby bankovního převodu nejpozději následující pracovní den po připsání

platby na bankovní účet Pronajímatele.

b) Nájemce se zavazuje používat předmět zápůjčky výhradně k určenému účelu.

c) Nájemce není oprávněn bez vědomí Pronajímatele a jeho písemného souhlasu poskytnout předmět

zápůjčky třetí osobě.

d) Nájemce na vlastní náklady zajistí vrácení předmětu zápůjčky prostřednictvím přepravní společnosti

nebo jeho osobní doručení Pronajímateli

e) Za ztrátu předmětu zápůjčky při přepravě k Pronajímateli odpovídá Nájemce.

f) Za poškození předmětu zápůjčky při přepravě k Pronajímateli odpovídá Nájemce, za předpokladu, že

Pronajímatel bude postupovat podle Čl. 7. Odpovědnost za vady a reklamační řád, bod 10. části

Reklamační řád těchto Obchodních podmínek.

g) Při volbě úhrady Kauce a případného dalšího zboží Platební kartou nebo Dobírkou, bude Nájemce

postupovat dle Čl. 5. Platební a dodací podmínky, bod. 4. těchto Obchodních podmínek

5. Platební a dodací podmínky

1. Je-li to vyžadováno, je společně s kupní cenou nebo kaucí Kupující/Nájemce povinen zaplatit

Prodávajícímu/Pronajímateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je případně

uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak,

rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

2. Kupující/Nájemce má možnost zaplatit kupní cenu nebo Kauci za zboží Prodávajícímu/Pronajímateli způsoby

uvedenými ve webovém rozhraní, tj.:

a) bezhotovostně platbou předem Bankovním převodem na bankovní účet

Prodávajícího/Pronajímatele, jehož číslo bude Kupujícímu/Nájemci sděleno v proforma faktuře, která

bude součástí automaticky zasílaných e-mailů s předmětem „Nová objednávka“ a „Vaše objednávka

na PRIMO byla přijata“ (dále jen „Účet Prodávajícího/Pronajímatele“). V případě platby Kauce na

základě Smlouvy o zapůjčení nářadí bude číslo účtu, ze kterého bude Kauce zaslána na Účet

Prodávajícího/Pronajímatele, považováno za smluvní číslo účtu pro vrácení Kauce nebo jejího

zůstatku po odečtu hodnoty denního půjčovného dle Čl. 5. Platební a dodací podmínky, bod 11.

těchto Obchodních podmínek.

b) Platební kartou přes platební bránu na webovém rozhraní Prodávajícího/Pronajímatele. V případě

úhrady Kauce na základě Smlouvy o zapůjčení nářadí Platební kartou, uvede Nájemce ve fázi

„Dokončení objednávky“ do volitelné „Poznámky k objednávce“ číslo účtu pro vrácení Kauce nebo

jejího zůstatku po odečtu hodnoty denního půjčovného dle Čl. 5. Platební a dodací podmínky, bod

11. těchto Obchodních podmínek. Nestane-li se tak, je Pronajímatel povinen ve lhůtě pěti pracovních

dnů zaslat na elektronickou adresu Nájemce e-mail s požadavkem sdělení příslušného čísla účtu.

c) Dobírkou přes přepravní společnost. V případě úhrady Kauce na základě Smlouvy o zapůjčení nářadí

Dobírkou, uvede Nájemce ve fázi „Dokončení objednávky“ do volitelné „Poznámky k objednávce“

číslo účtu pro vrácení Kauce nebo jejího zůstatku po odečtu hodnoty denního půjčovného dle Čl. 5.

Platební a dodací podmínky, bod 11. těchto Obchodních podmínek. Nestane-li se tak, je Pronajímatel

povinen ve lhůtě pěti pracovních dnů zaslat na elektronickou adresu Nájemce e-mail s požadavkem

sdělení příslušného čísla účtu.

Na základě domluvy mezi Kupujícím/Nájemcem a Prodávajícím lze platbu uskutečnit rovněž hotově.

3. Případné další platby Kupujícího/Nájemce v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou

uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4. V případě volby Nájemce uhradit Kauci (a případně i cenu zboží) prostřednictvím Platební karty nebo

dobírkou, uvede Nájemce do Poznámky ve webovém rozhraní v části Dokončení objednávky číslo

bankovního účtu, na které požaduje v případě bezvadného vrácení předmětu zápůjčky zpětně poukázat

Kauci. Nestane-li se tak, je Pronajímatel povinen vyzvat e-mailem Nájemce k zaslání daného čísla účtu.5. V případě volby Nájemce uhradit Kauci (a případně i cenu zboží) Bankovním převodem, je za bankovní účet

pro vrácení Kauce v případě bezvadného vrácení předmětu zápůjčky považován ten bankovní účet, ze

kterého Nájemce provedl úhradu Kauce.

6. Způsob platby vybere Kupující/Nájemce v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v

souvislosti se zvoleným způsobem platby). Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

7. Prodávající/Pronajímatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží nebo Kauce před jeho odesláním

nebo předáním Kupujícímu/Nájemci (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

8. V případě platby na Dobírku je kupní cena nebo Kauce splatná při převzetí zboží.

9. V případě bezhotovostní platby Bankovním převodem je Kupující/Nájemce povinen uhrazovat kupní cenu

nebo Kauci společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby Bankovním

převodem je závazek Kupujícího/Nájemce uhradit kupní cenu nebo kauci splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet Prodávajícího/Pronajímatele.

10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po

uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od

převzetí zboží.

11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

Pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o zapůjčení nářadí Nájemci Daňový doklad na

denní půjčovné, na základě skutečného počtu dní zapůjčení a zohlednění případných slevových nároků

vyplývajících z parametrů objednávky a platného Ceníku. Nájemce souhlasí, aby hodnota součtu denního

půjčovného, na základě skutečného počtu dní zapůjčení a zohlednění případných slevových nároků

vyplývajících z parametrů objednávky a platného Ceníku, byla odečtena od částky Kauce. Rozdíl bude vrácen

zákazníkovi na smluvně uvedený účet ve lhůtě pěti pracovních dní, spolu s daňovým dokladem ceny

zápůjčky. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Pronajímatel

Nájemci po vrácení předmětu zápůjčky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Nájemce do

pěti pracovních dnů od zpětného převzetí zboží.

12. Denní půjčovné se počítá od následujícího kalendářní dne po fyzickém doručení Nájemci osobně nebo

přepravní službou, do dne fyzického vrácení osobně nebo přepravní službou do společnosti AZ-PROEL,

Karlova 609, 399 01 Milevsko. Nevrátí-li Nájemce předmět zápůjčky do 30 kalendářních dní od dne

následujícího po fyzickém doručení Nájemci osobně nebo přepravní službou, je Pronajímatel oprávněn

provedením vyúčtování zápůjčku uzavřít a danou skutečnost oznámit Nájemci, spolu se zaslaným daňovým

dokladem.

13. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 1 až 2 pracovních dnů

od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem rovněž expeduje zpravidla do 1

až 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je

přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

14. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem

informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR,

výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se

plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči

Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O

odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo z

části uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel

Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3

dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.15. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen

Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

16. Náklady na dodání zboží, v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží, jsou uvedeny ve webovém

rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

17. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními

podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za

uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo

do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu

nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

18. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího/Nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než

sjednaným způsobem, je Kupující/Nájemce povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

19. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu/Nájemci v

souladu s kupní smlouvou nebo Smlouvou o zapůjčení nářadí. Bezdůvodné odmítnutí zboží

Kupujícím/Nájemcem se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany

Prodávajícího/Pronajímatele ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je

Kupující/Nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit

přepravci a Prodávajícímu/Pronajímateli. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se

nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující/Nájemce potvrzuje, že zásilka

zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již

není možná, s výjimkou ustanovení podle Čl. 7. Odpovědnost za vady a reklamační řád, bod 9. části

Reklamační řád těchto Obchodních podmínek.

20. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a

dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží

přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít,

ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

6. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní

smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce

zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné

vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující

v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení

odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující

zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 6.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do

14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do

sídla či místa podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a

neznečištěné a v původním obalu, je-li to možné.

4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument

prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu

vrácení peněz (převod na účet). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou

adresu Kupujícího.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 6.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn

provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno,

opotřebeno či částečně spotřebováno.

6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní

smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, zasláním na

jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud

Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas

za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy,

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo

prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající

Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně

spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na

úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní

ceny a nákladů na dodání zboží.

9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit

kupní cenu a náklady na dodání zboží

10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí

Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je

oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na

dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém

případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím

nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od

odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

7. Odpovědnost za vady a reklamační řád

1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §

1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu,

že v době, kdy kupující zboží převzal:

o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné,

o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních

předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese

Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.Reklamační řád

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost

spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající

Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době

dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle

předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela

řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na

dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za

bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady,

kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má

Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy

odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl,

nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové

věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.

Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její

součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na

přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo

věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání

nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu

od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30

dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

5. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění

reklamace.

6. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do

jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.

7. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po

uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z

odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu,

nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady

odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající

neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle

této věty právo na přiměřenou slevu.

8. U zápůjčky se za poškození předmětu zápůjčky v případě vrtací šablony PRIMO P718 považuje zejména

poškození nebo odražení některé z integrovaných vodováh a/nebo poškození mající vliv na funkci upínacího

mechanismu vrtací šablony PRIMO P718 . Dále pak zjevné mechanické poškození povrchu vrtací šablony

PRIMO P718, způsobené např. rozbruskou nebo frézou.

9. V kalendářní den doručení předmětu zápůjčky ze strany přepravní společnosti je Nájemce povinen

prohlédnout předmět zápůjčky a v případě shledání poškození předmětu zápůjčky uvedený den vše

fotograficky zdokumentovat a zaslat na e-mailovou adresu Pronajímatele uvedenou v Čl. 7. Odpovědnost za

vady a reklamační řád, bod 11. části Reklamační řád. Nestane-li se tak, má se za to, že byl předmět zápůjčky

doručen v bezvadném stavu. V případě doručení předmětu zápůjčky osobně se strany Pronajímatele

Nájemci, bude bezvadný stav potvrzen podpisem ze strany Nájemce v rámci Předávacího protokolu.10. V kalendářní den doručení předmětu zápůjčky ze strany přepravní společnosti je Pronajímatel povinen

prohlédnout předmět zápůjčky a v případě shledání poškození předmětu zápůjčky uvedený den vše

fotograficky zdokumentovat a zaslat na e-mailovou adresu Nájemce uvedenou v Objednávce zápůjčky.

Nestane-li se tak, má se za to, že byl předmět zápůjčky doručen v bezvadném stavu. V případě doručení

předmětu zápůjčky osobně se strany Nájemce Pronajímateli bude bezvadný stav potvrzen podpisem ze

strany Pronajímatele v rámci Předávacího protokolu.

11. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

o e-mailem na adresu: obchod@azproel.cz

o písemně: AZ-PROEL s. r. o., Karlova 609, 399 01 Milevsko

o telefonicky: 736 612 362 (volejte 8:00 h – 16 h)

o osobním doručením na adresu: Karlova 609, 399 01 Milevsko

o Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační

protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na

webovém rozhraní.

o Při zasílání (jinak než na dobírku, dobírky Prodávající nepřebírá) je Kupující povinen zboží zabalit do

vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o

zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s

popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

12. Prodávající/Pronajímatel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou

zapříčiněné neodborným zacházením či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

13. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze

smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na

mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na webové

adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího/Nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující/Nájemce souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo

a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů,

které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní

údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou

zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu/Nájemci (pokud tuto možnost označí, nebo pokud

její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních

údajů není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího/Nájemce může Prodávající/Pronajímatel pověřit třetí osobu jakožto

zpracovatele.

4. Kupující/Nájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům. Kupující/Nájemce prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je

možno na základě písemné žádosti Kupujícího/Nájemce odstranit z databáze. Osobní údaje

Kupujícího/Nájemce jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího/Nájemce

Prodávající/Pronajímatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby

podílející se na dodání zboží Kupujícímu/Nájemci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v

minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické

podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující/Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se Kupující/Nájemce domníval, že Prodávající/Pronajímatel nebo zpracovatel provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

Kupujícího/Nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel

jejich zpracování, může:

o požádat Prodávajícího/Pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

o požadovat, aby Prodávající/Pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost

Kupujícího/Nájemce podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající/Pronajímatel nebo

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající/Pronajímatel nebo

zpracovatel žádosti, má Kupující/Nájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních

údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího/Nájemce obrátit se se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8. Kupující/Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

Prodávajícího/Pronajímatele na elektronickou adresu Kupujícího/Nájemce. Kupující/Nájemce dále souhlasí

se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího/Nájemce. Souhlasy dle obou předcházejících vět může

Kupující/Nájemce kdykoli odvolat.

9. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou nebo Smlouvou o zapůjčení

nářadí musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo

doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu/Nájemci je

doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v

rámci komunikace mezi stranami.

2. Zpráva je doručena:

o v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;

integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

o v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky

adresátem,

o v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením

převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,o v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů

od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u

provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou nebo Smlouvou

o zapůjčení nářadí obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných

států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

2. V otázkách neupravených kupní smlouvou nebo Smlouvou o zapůjčení nářadí (včetně objednávky a jejího

přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami

uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní

smlouvy nebo Smlouvy o zapůjčení nářadí jsou patrné z webového rozhraní.

3. Prodávající/Pronajímatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového

rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující/Nájemce nesmí při

využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které

by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat

systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně

zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat

webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho

určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a

vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

4. Prodávající/Pronajímatel je oprávněn k prodeji/zapůjčení zboží na základě živnostenského oprávnění a

činnost Prodávajícího/Pronajímatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci

své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí

též Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová

sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických

požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad

ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Mimosoudní

vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající/Pronajímatel prostřednictvím své výše uvedené e-

mailové adresy, případně se může Kupující/Nájemce obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v

rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající/Pronajímatel není ve vztahu ke Kupujícímu/Nájemci vázán

žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e)

občanského zákoníku).

5. Obsah webových stránek Prodávajícího/Pronajímatele, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie,

obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně

programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem

Prodávajícího/Pronajímatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být

Kupujícím/Nájemcem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k

jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího/Pronajímatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo

bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu

bude Prodávající/Pronajímatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění

pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými

obchodními známkami příslušných vlastníků.

6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů

jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení

nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností neboneúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a

doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

7. Kupní smlouva nebo Smlouva o zapůjčení nářadí včetně obchodních podmínek je uložena a archivována

Prodávajícím/Pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto

podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy nebo Smlouvy o zapůjčení nářadí a obchodních podmínek

Kupujícímu/Nájemci nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu nebo Smlouvu o zapůjčení nářadí včetně

obchodních podmínek poskytne Prodávající/Pronajímatel Kupujícímu/Nájemci na vyžádání v textové podobě

(v elektronické podobě zasláním e-mailem).

8. Kupující/Nájemce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku).

9. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc., službu HotJar,

poskytovanou společností Hotjar Ltd.a službu Smartlook, poskytovanou společností Smartlook.com, s.r.o.

(dále jen "analytické služby"). Analytické služby používají souborů "cookies", které jsou textovými soubory

ukládanými počítače Kupujícího/Nájemce a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání

webového rozhraní Kupujícím/Nájemcem a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání

stránky (včetně IP adresy) budou poskytujícími společnostmi přeneseny a uloženy na jejich serverech.

Analytické služby budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a

vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího/Pronajímatele a provozovatele webového

rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Analytické služby mohou také poskytnout tyto informace třetím

osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.

Analytické služby nebudou spojovat IP adresu Kupujícího/Nájemce a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která

má k dispozici. Kupující/Nájemce a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů

cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že

nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí

Kupující/Nájemce a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich poskytující společnosti, a to způsobem a k účelu

shora uvedeným.

10. Znění obchodních podmínek může Prodávající/Pronajímatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se

řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě nebo Smlouvě o zapůjčení nářadí poskytne

Prodávající/Pronajímatel Kupujícímu/Nájemci bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 4. 2024.

Výhradní distributor PRIMO® pro ČR
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner